Coalitiebespreking verder zonder SGP

Kampen, 12 april 2014.
De fracties van ChristenUnie, CDA, SGP en VVD hebben in de afgelopen dagen inhoudelijk met elkaar gesproken over het vormen van een coalitie voor de komende 4 jaren. Met elkaar hebben we gister moeten constateren dat we er op het punt van de eventuele winkelopenstelling bij de maximaal 4 evenementenzondagen die in Kampen mogelijk zijn niet uitkomen.
De gesprekken verder gaan zonder deelname van de SGP.
De persverklaring van de 4 partijen en Het standpunt van het CDA t.a.v. de zondag en ontheffingsmogelijkheid voor winkelopenstelling is verwoord in bijgaande weblog.

 

Lees verder…

Sail en zondagopenstelling

Sail en ruimte voor eigen afweging winkelopenstelling bij groot evenement
Laten we helder zijn als CDA; Wij zijn geen voorstander van algemene koopzondagen in Kampen of van een 24 uurs economie. De zondag als rustdag voor kerkgang, familietijd of andere besteding is voor ons en voor velen waardevol.

We hebben met het vaststellen van de gewijzigde Winkeltijdenverordening dat op 31.01.2014 nog eens bevestigd als raad: geen algemene koopzondagen. Wel hebben we in Kampen in 2009 beleid vastgesteld waarbij er 4x per jaar een evenement georganiseerd kan worden met een invulling op de zondag. Onder voorwaarden: het moet een meerdaagsevenement zijn (dus niet alleen op de zondag) en regionale of landelijke uitstraling. Daar hebben we er nu 2 van: Kerst in Oud Kampen en om de paar jaar Sail.
Het CDA heeft de motie om winkelopenstelling mogelijk te maken in Kampen gesteund…

Lees verder…


MFD Zalk

Zalk kan aan de slag!
Na jaren van voorbereiding en overleg met de gemeente heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 660.000 EUR subsidie ter beschikking te stellen aan Zalk voor de bouw van het nieuwe dorpshuis: MFD Zalk!
De werkgroep uit Zalk heeft de afgelopen weken en maanden flink van zich laten horen in de gemeentekringen. Zij hebben ingesproken in het raadsspreekuur en toegelicht dat er ook met deze extra bijdrage van de gemeente er nog een aantal financiele hobbels te nemen zijn in het project. Dan is de vraag; wat doe je als raad en als CDA fractie?

Lees verder…


Raadspraat januari 2014: Lokaal doen wat lokaal kan

Het CDA is groot voorstander van lokaal doen wat lokaal kan! Dat betekent ook dat wij als CDA vinden dat als de overheid taken teruglegt in de samenleving, er dan ook voldoende ruimte moet worden gegeven om taken op te kunnen pakken. Dus ruimte voor verenigingen en instellingen om met minder overheidssubsidie wel in eigen bestaansrecht te kunnen voorzien! Denk daarbij aan onze inspanningen voor ruimere bestemmingsplannen en vergunningverlening, compensatie van OZB heffing voor dorpshuizen in ruil voor maatschappelijke activiteiten, behoud van kleine scholen in dorpen, wijkgericht werken en maatschappelijke bestemming van sportparken.
Ook speelt het ‘Lokaal doen wat lokaal kan’ met de overheveling van de zorgtaken naar gemeenten.

Lees verder…


Overijssel over Kamper financiën

In november heeft de raad de begroting voor 2014 vastgesteld. Daarbij hebben wij als CDA, en ook andere partijen, opmerkingen geplaatst bij het mager financieel perspectief van de gemeente. We zijn in afwachting van verdere rijksbezuinigingen op gemeenten en de nieuwe zorgtaken die met bezuinigingen bij gemeenten worden neergelegd. Daarnaast speelt de economische situatie en vastgelopen huizenmarkt de gemeente-financiën nog parten.

Eind december heeft de provincie haar jaarlijkse toetsing van onze begroting kenbaar gemaakt.

Lees verder…