De uitspraak Reeve en hoe nu verder

februari 2015:

Ca 2 weken geleden deed de Raad van State, na een lange periode van overweging om tot een besluit te komen, uitspraak over de bezwaren die waren ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Bypass/Reevedorp. Een forse uitspraak die ook niet direct werd verwacht in het gemeentehuis of bij andere overheden als u het mij vraagt. Maar ook een uitspraak met diverse kanten, zo bleek mij bij het doorlezen van de ruim 40 pagina’s aan uitspraak van de Raad van State. Ik wil hieronder enkele zaken vermelden die mij opvielen, zonder daarmee volledig te pretenderen te zijn (ik meld het maar voorzichtig, aangezien de discussie over dit onderwerp nogal felle kanten kent heb ik ervaren in de afgelopen jaren).

 

Lees verder..

Sociaal domein en coalitiebreuk SP

Gisteravond was een belangrijke avond in de gemeenteraad; op de agenda van de laatste raadsvergadering van 2014 stond onder andere het punt “invoering nieuwe zorgtaken in het sociaal domein” centraal. Zoals u ongetwijfeld weet wordt de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdzorg en WMO/AWBZ. Deze taken worden overgeheveld van met name het rijk en met forse bezuinigingen bij gemeenten neergelegd. De gemeente Kampen is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op het sociaal domein. In het vorige college is met wethouder Kievit in samenspraak met zorgaanbieders, instellingen en cliënten de koers en denkrichting daarvoor bepaald met ‘het Kamper Kompas’. Daarin staat de zorgvrager centraal en wordt er naar zijn netwerk gekeken en vervolgens daaromheen de zorg geregeld. Daar waar een zorgvrager niet zelf of met zijn omgeving in zijn vraag kan voorzien kan een beroep worden gedaan op de gemeente. Afgelopen maanden zijn in de commissievergaderingen van de commissie Inwoners de piketpalen geslagen voor hoe wij in Kampen hiermee aan de slag gaan.

 

Lees verder..

Initiatief tot gezamenlijke raadsoproep Kampen voor steun tuinders Koekoek

Na de brandbrief die het college van B&W namens Kampen, LTO, provincie Overijssel en gemeente Noordoostpolder aan het kabinet heeft gestuurd wordt op initiatief van onze fractie ook een brief namens alle raadsfracties uit Kampen aan de Tweede Kamer gestuurd om de tuinders tegemoet te komen die worden getroffen door de Russische boycot op landbouwproducten. Diverse tuinders in bijvoorbeeld de Koekoek worden hierdoor getroffen.
Wij pleiten samen met de fracties van CU, SP, VVD, SGP, GBK, GroenLinks, PvdA en D66 van de Kamper gemeenteraad bij de Tweede Kamerleden voor steunmaatregelen en het tegengaan van voedselverspilling.

 

Lees verder..

15 aug: Weer naar school & aan het werk!

De schoolvakantie zit er weer op en ook de bouwvak was al weer een week afgelopen! Iedereen pakt de draag zo langzamerhand weer op na een, in ieder geval in eigen land prachtige zomer!
Het einde van de zomerperiode betekent ook tijd voor de traditionele ‘seizoensopening’ door het CDA Kampen met een speelmiddag in de Speelpoort. Dat doen we sinds enige jaren op de laatste vrijdagmiddag van de basisschool vakantie.

Lees verder..

Juli 2014: Investeren in panden Binnenstad continueren

Op voorstel van de CDA fractie gaat het college van B&W kijken op welke wijze er een vervolg gegeven kan worden aan de regeling ‘Wonen boven Winkels’. Deze investeringsregeling heeft er met succes aan bijgedragen dat eigenaren van panden in de binnenstad hebben geïnvesteerd in het opknappen van de panden, het geschikt maken voor bewoning boven winkels.
Daarmee is er geïnvesteerd in onderhoud van de binnenstad, in levendigheid (bewoning) en werkgelegenheid!

 

Lees verder…