Juli 2014: Investeren in panden Binnenstad continueren

Op voorstel van de CDA fractie gaat het college van B&W kijken op welke wijze er een vervolg gegeven kan worden aan de regeling ‘Wonen boven Winkels’.
Deze investeringsregeling heeft er met succes aan bijgedragen dat eigenaren van panden in de binnenstad hebben geïnvesteerd in het opknappen van de panden, het geschikt maken voor bewoning boven winkels.
Daarmee is er geïnvesteerd in onderhoud van de binnenstad, in levendigheid (bewoning) en werkgelegenheid!

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces hebben wij, met steun van de meerderheid van de raad, de suggestie ingebracht om een vervolg van deze regeling
op te nemen in het uitvoeringsprogramma voor 2015.
We denken daarbij aan een iets andere opzet van de regeling, er is immers nu al aardig succesvol geïnvesteerd in panden enkel voor het wonen boven winkels. We willen het iets breder trekken middels een soort Klusregeling voor ‘Wonen in de Binnenstad’.
De regeling zou tegemoet komen aan het opknappen en de bijbehorende kosten daarvoor voor panden in de lage prijsklasse in de binnenstad waar behoorlijk wat aan geklust moeten worden. Bijvoorbeeld een beperkte opknapsubsidie per woning: door een dergelijke ‘klusregeling’ kan de verkoop van kleinere goedkope starterswoningen worden gestimuleerd (er zijn er nu ca. 80 te koop), wordt de doorstroom bevorderd, het wonen in de binnenstad versterkt en wordt geïnvesteerd in het aanzicht van onze binnenstad.

Er gebeurd inmiddels veel in de binnenstad, met nieuw elan, onder andere met het reclamefonds, nieuwe festiviteiten, ondernemers die (gefaciliteerd door de gemeente en met een provinciale subsidie ter bestrijding van leegstand in binnensteden) de kar trekken voor het project ‘Kampen opent Poorten’ en via deze weg kunnen we vanuit de gemeente ook op het woongebied de binnenstad een steuntje in de rug geven om onze binnenstad mooi en levendig te houden! Dat is ons idee.

Het college komt op de suggestie en de mogelijkheden voor een vervolgregeling als ‘Wonen in de Binnenstad’ terug bij de begroting voor 2015 die in het najaar zal worden behandeld in de gemeenteraad.