De uitspraak Reeve en Hoe nu verder…

28.02.2015
Ca 2 weken geleden deed de Raad van State, na een lange periode van overweging om tot een besluit te komen, uitspraak over de bezwaren die waren ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Bypass/Reevedorp. Een forse uitspraak die ook niet direct werd verwacht in het gemeentehuis of bij andere overheden als u het mij vraagt. Maar ook een uitspraak met diverse kanten, zo bleek mij bij het doorlezen van de ruim 40 pagina’s aan uitspraak van de Raad van State. Ik wil hieronder enkele zaken vermelden die mij opvielen, zonder daarmee volledig te pretenderen te zijn (ik meld het maar voorzichtig, aangezien de discussie over dit onderwerp nogal felle kanten kent heb ik ervaren in de afgelopen jaren).

 • de meeste van de ca. 50 bezwaren tegen Reevedorp, Bypass en gebied bij Dronten zijn ongegrond verklaard
 • rechtsoverweging nr. 13.3: de Klimaatdijk mag wel aangelegd worden (of er nu woningen komen of niet)
 • rechtsoverweging nr 38.3: ‘overige plandelen’ blijven bestaan; kortom ook de zone N50, inclusief zwartendijk en informatiecentrum blijft bestemd
 • Over Reevedorp, rechtsoverweging 58.4: het bestemmingsplan voor het deel wonen / reevedorp wordt vernietigd, dit omdat onvoldoende de regionale woonbehoefte voor de 1300 woningen is aangetoond. Daarbij wordt opgemerkt dat de Raad van State hiervoor geen herstelmogelijkheid aanbied aan Kampen (zoals wel is gedaan inzake het aantonen noodzaak Bypass) omdat een raadwerkgroep bezig is met het voorbereiden van de Go / No Go beslissing en daarvoor al enkele onderzoeken laat uitvoeren.
  Citaat uit de uitspraak, nr. 58.4: “De Afdeling ziet geen aanleiding de raad van Kampen met toepassing van artikel 8:51d van de Awb op te dragen het gebrek in het bestreden besluit te herstellen. De raad van Kampen heeft bij besluit van 16 mei 2013 besloten begin 2016 een zogenoemd “go/no-go” besluit te nemen over de ontwikkeling van het dorp Reeve. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat in de periode tot 2016 nader onderzoek verricht zal worden naar de woningmarkt om te bezien of het beoogde woningbouwprogramma nog steeds aansluit op woningmarkt. Vóór de start van het bouwrijp maken van de gronden op de locatie Reeve zal de raad nader bezien of een aanpassing van het woningbouwprogramma noodzakelijk is, gelet op de marktomstandigheden. Naar het oordeel van de Afdeling is onder deze omstandigheden een opdracht [<- een opdracht om alsnog die woonbehoefte van 1300 woningen aan te tonen, de zogenaamde ‘bestuurlijke lus’] aan de raad thans niet opportuun. De raad kan in of na 2016 op eigen initiatief alsnog, uiteraard met inachtneming van de wettelijke procedure en de mogelijkheden van rechtsbescherming die daarbij wederom zullen gelden, een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het dorp Reeve, indien volgens hem uit de beoogde onderzoeken blijkt dat een actuele regionale behoefte bestaat aan woningen op de locatie Reeve.”

 

 • Over de bypass
 • rechtsoverweging 32.5; met de plannen is sprake van een verlies van 4,1 ha rietmoeras, leefgebied voor de grote karekiet en roerdomp. In de plannen wordt dit gecompenseerd met c. 42 ha nieuw rietmoeras welke gefaseerd wordt gerealiseerd. 8 ha daarvan wordt gerealiseerd voordat de bestaande 4,1 ha wordt aangetast. Echter, – het rietmoeras dat verloren gaat valt in Natura2000 gebied en de compensatie niet. Daarom is dat beroep gegrond.
 • rechtsoverweging 24: een van de stellingen van bezwaarmakers is dat er geen behoefte is aan een hoogwatergeul; dat bezwaar wordt afgewezen omdat ‘dat de minister zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat behoefte bestaat aan de hoogwatergeul.’
 • De conclusie is uiteindelijk dat (nr. 58.5) het projectplan van de hoogwatergeul alleen doorgang kan vinden als voldaan wordt aan de ADC-toets.
  Uit rechtsoverweging 58.5: “Wat betreft de realisatie van de hoogwatergeul en de Reevedam ziet de Afdeling in het belang bij een spoedige beëindiging van het geschil aanleiding de raad van Kampen, de staatssecretaris en het college van Flevoland op de voet van artikel 8:51d van de Awb op te dragen het gebrek in de onderscheidenlijke besluiten, binnen de hierna te noemen termijn te herstellen. De beoogde uitvoering van het projectplan kan, wat betreft de hoogwatergeul en de Reevedam, alleen doorgang vinden indien voldaan wordt aan de criteria van artikel 19g en 19h van de Nbw 1998 (de zogeheten “ADC-toets”). Indien voornoemde bevoegde gezagen van mening zijn dat aan de wettelijke criteria van artikel 19g en 19h van de Nbw 1998 kan worden voldaan, dienen zij derhalve alsnog de ADC-toets te verrichten en de uitkomst hiervan ten grondslag te leggen aan de onderscheidenlijke uitvoeringsbesluiten. Indien zij van mening zijn dat niet kan worden voldaan aan de wettelijke criteria dienen de bevoegde gezagen de onderscheidenlijke besluiten te wijzigen.”

 

Hoe nu verder: De betrokken overheden (gemeente, provincie, staatssecretaris) zijn gevraagd alsnog de onderbouwing voor de ADC-toets te overleggen binnen 12 weken. Daarna zal de Raad van State uitspraak doen over de plannen voor de (blauwe) bypass. Mocht dat straks alsnog ook worden vernietigd dan lijkt het gehele plan van de baan. Wij willen dat de gemeente dan in overleg met rijk en provincie treedt om naar de financiele afwikkeling te kijken van het geheel. Indien de Raad van State wel met in achtneming van de ADC-toets akkoord gaat met de aanleg van de Blauwe Bypass zal de vervolgvraag zijn, wat doen we met Reevedorp…? Het bestemmingsplan voor Reevedorp is weliswaar vernietigd, echter we lezen in rechtsoverweging 58.4 dat de raad, voorzover zij dat wenst, in 2016 alsnog een nieuw bestemmingsplan kan voorleggen op basis van de onderzoeken die de gemeenteraad nu laat doen in het kader van het Go/No Go besluit voor woningbouw in 2016. Ook de Klimaatdijk en overige delen van het bestemmingsplan zijn in tact gebleven. Dit lijkt dus ruimte te bieden voor Kampen om daarop alsnog een eigen afweging te maken wat te doen, te kijken naar of een eventuele herziening van het plan wenselijk is en/of een evt nieuw bestemmingsplan. Nu waren we daar al over aan het nadenken met een brede raadswerkgroep ter voorbereiding op het Go/ No Go besluit voor Reevedorp in 2016. De raadswerkgroep betrekt daarbij ook de financiele consequenties van de verschillende scenario’s. Het lijkt er vooralsnog op dat, voorzover de blauwe bypass in stand blijft, die afweging alsnog gewoon te zijner tijd gemaakt moet worden door de raad…

De CDA fractie heeft bij de eerste bespiegelingen na de uitspraak aangegeven dat het ons verstandig lijkt dat de gemeente zich bezint op haar positie mocht de bypass niet doorgaan en een eventueel verhaal van kosten op het rijk/provincie. Als de bypass wel doorgaat lijkt het ons van belang om het werk van de raadswerkgroep te continueren en te kijken naar de diverse mogelijkheden en scenario’s voor een nieuwe afweging in de bestemming van het gebied.

Wordt ongetwijfeld vervolgd….