Armoedebeleid

Juli 2016  Armoedebeleid

 

“Armoede is de enige last die des te zwaarder wordt naarmate er meer geliefden aan meedragen”
 Jean Paul (1763 – 1825), Duits dichter

Niemand mag door armoede buiten de boot vallen of sociaal uitgesloten worden. Armoede in Nederland zorgt er voor dat je niet volwaardig kunt meedoen aan de samenleving. Je hebt wel een dak boven je hoofd en iedere dag iets te eten maar geen geld voor een sportclub, geen computer en medische zorg is niet of moeilijk te betalen.

In oktober 2015 heeft het CDA de notitie ‘Weg uit armoede en schuld” opgesteld, samen met input van lokale hulpinstanties zoals de voedselbank, de weggeefschuur en schuldhulpverleners. De aanleiding voor het opstellen van de notitie was en is o.a. de stijging van het aantal gezinnen met lage inkomens en een toenemend beroep op de voedselbank en het jeugdsportfonds in Kampen. In deze notitie wordt aandacht gevraagd voor het armoedebeleid in Kampen en wordt aandacht gevraagd voor een achttal specifieke punten (zoals een kindpakket w.o. een zwemlesregeling). De notitie is met schriftelijke vragen ingediend bij het college van Burgemeester & Wethouders voor een reactie.

Afgelopen 2 weken is de nota armoedebeleid 2016-2020 voor de gemeente Kampen besproken, eerst in de commissie Inwoners en donderdag 7 juli in de gemeenteraad.

Een aantal zaken uit onze notitie over armoede zijn door het college overgenomen in de gemeentelijke nota, zoals een regeling voor zwemonderwijs aan kinderen uit de doelgroep en onderzoek naar het gebruik van kortingspassen. Daar zijn wij blij mee. Verder blijkt uit de nota dat Kampen maatwerk toepast. Dus niet strak vasthouden aan de inkomensgrens van 110% van het sociaal minimum maar deze met enige souplesse toepassen. Het CDA is hier voorstander van, vooral in specifieke gevallen waar mensen een inkomen hebben net boven de 110%  maar door specifieke kosten in de knel komen en een laag besteedbaar inkomen hebben. Denk daarbij vooral aan chronisch zieken en gehandicapten. Die kunnen extra tegemoet worden gekomen vanuit de voormalige wtcg gelden (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) die inmiddels zijn omgeslagen in algemene gelden die gemeente ontvangen van het rijk voor het sociaal domein.
Het voorstel van de fracties van GroenLinks, PvdA, GBK en SP om de grens voor toepassing van ons armoedebeleid op te trekken van 110%  naar 115% hebben wij niet gesteund. Volgens deze fracties zouden daarmee voor ca 45000 EUR per jaar ca 400 gezinnen extra geholpen kunnen worden.
Wij vinden deze grens arbitrair (volgende maand ophoging tot 120%? en ook 125% werd genoemd in de vergadering). Daarbij zijn wij als CDA er niet van overtuigd dat we met dat bedrag 400 gezinnen kunnen ondersteunen (van 112 EUR per gezin per jaar kan een huishouden toch echt niet draaien…). Dat voorstel is dan ook afgestemd door CU, CDA, SGP en VVD. Het CDA kiest in plaats van het ophogen van de doelgroepnorm ervoor om de bestaande doelgroep tot 110%  – welke groep al groter wordt (zorgelijk !)- goed tegemoet te kunnen komen, o.a. door aanvulling van het jeugdsportfonds en door enige coulance te kunnen betrachten bij grensgevallen vooral waar dit ziektekosten betreft.

Daarnaast zijn wij blij met de omslag in het beleid van enkel focus op inkomensondersteuning naar meer aandacht voor hoe je moet omgaan met geld, hoe mensen de boel weer op orde kunnen krijgen als het is misgegaan en dat ze als ze eenmaal geholpen zijn ook de financien op orde kunnen houden.